چاپ کردن اطلاعات به صورت رنگی در زبان C++

C++در هفتمین شماره از سری آموزش های زبان سی پلاس پلاس قصد داریم نحوه چاپ رنگی اطلاعات به صورت رنگی در زبان ++C را مورد بررسی قرار دهیم.برای مشاهده این قسمت به ادامه مطلب بروید.

چاپ کردن اطلاعات به صورت رنگی در زبان C++

چاپ کردن کارکترهای رنگی در صفحه اجرایی برنامه های نوشته شده توسط زبان C++ و همچنین کامپایلرهای این  زبان، (اصظلاحا در محیط کنسول) کاری جالب و فانتزی است

برای این منطور میتوان تابعی را به ین صورت تعریف کرد:

void setTextColor(int textColor, int backColor=0)

{

HANDLE consoleHandle = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);

int colorAttribute = backColor << 4 | textColor;

SetConsoleTextAttribute(consoleHandle, colorAttribute);

}

میتوان قبل از چاپ اطلاعات مورد نظر،این تابع را فراخوانی کرده و عددی را به عنوان پارامتر به این تابع ارسال کرد که هر کدام از این اعداد نماینده یک رنگ خاص هستند. به نحوه استفاده از این تابع در مثال زیر توجه نمایید.

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
void setTextColor(int textColor, int backColor=0)
{
HANDLE consoleHandle = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
int colorAttribute = backColor << 4 | textColor;
SetConsoleTextAttribute(consoleHandle, colorAttribute);
}
void main(){
int a;
char state[100];
cout<<"please enter a statement:"<<endl;
gets(state);
cout<<"please enter a number between 0 and 15:"<<endl;
cin>>a;
setTextColor(a,0);
puts(state);
getch();
}

در این مثال همان طور که میبینید پس از تعریف کتابخانه های مورد نیاز و گرفتن یک متن و یک عدد به عنوان نماینده ی رنگ مورد نظر،اطلاعات به صورت رنگی چاپ میشوند.توجه نمایید که در این مثال از ساختار رشته نیز کمک گرفته شده است که به امید خدا در شماره ی بعدی به توضیح این بخش خواهیم پرداخت.نتیجه این مثال را در زیر میبینید.

C++برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به Stackoverflow مراجعه  نمایید.