توابع در اکسل – Excel Functions

Excel-logoتابع، یکی از قابلیت های مهم اکسل است و انجام عملیات را در فرمول ها تسهیل می کند. به طور کلی در Excel تابع بع دو صورت وجود دارد:
1 – توابع درونی (Built in)
2 – توابع تعریف شده به وسیله کاربر (User Define)

برای مشاهده کامل پست توابع در اکسل – Excel Functions به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مزیت excel آن است که توابع درونی متنوع و کاربردی دارد که کمتر نیاز به تعریف تابع به وسیله­ی کاربر است. انواع توابع موجود در Excel به دسته های زیر تقسیم بندی شده­اند:

1 – توابع مالی (Financial)
این توابع برای انجام محاسبات اقتصادی و سرمایه گذاری به کار میروند. مانند تابع PMT() که اقساط متناوب سالانه را برمیگرداند.

2 – توابع تاریخ و زمان (Date & Time)
این توابع بر روی داده های تاریخی، عملیات مختلفی را انجام می دهند. برخی از توابع این دسته هم فقط تاریخ و زمان را گزارش می دهند. مانند تابع NOW() که تاریخ و ساعت فعلی سیستم و تابع TODAY() که تاریخ جاری سیستم را برمیگرداند.

3 – توابع ریاضی و مثلثاتی(Math & Trig)
این مجموعه دارای توابعی برای انجام محاسبات ریاضی و مثلثاتی است. مانند تابع ABS() که قدر مطلق عدد ورودی را برمیگرداند.

4 – توابع آماری(Statistical)
این توابع برای انجام عملیات آماری، مثل میانگین، میانه،مد و … به کار میروند. تابع AVERAGE() میانگین اعداد ورودی را برمیگرداند.

5 – توابع جستجو و مرجع(Lookup & Reference)
این توابع می توانند محدوده ای از سلول ها را دریافت و نتیجه ای را بر اساس مقدار داده شده را برگردانند. به عنوان مثال، تابع =COLUMNS(D13:F17) عدد 3 که بیانگر تعداد ستون های این محدوده است را برمیگرداند.

6 – توابع بانک اطلاعاتی(Database)
این توابع برای بررسی داده های ذخیره شده در لیست ها و بانک های اطلاعاتی است.همگی این توابع نیاز به 3 آرگومان دارند که عبارتند از: نام یا آدرس بانک اطلاعاتی مربوطه، فیلدی که باید کنترل شود و شرطی که باید روی آن فیلد اعمال گردد. به عنوان مثال، تابع DAVERAGE برای محاسبه مقادیر انتخابی در بانک اطلاعاتی به کار می رود.

7 – توابع رشته ای(Text)
این توابع برای ترکیب و یا تجزیه رشته ها مورد استفاده قرار می گیرند.مانند تابع TRIM() که کارکترهای فاصله را از متن حذف میکند و یا تابع CODE() که کد اسکی اولین کارکتر را باز میگرداند.

8 – توابع منطقی(Logical)
توابع این گروه برای ارزیابی درستی و نادرستی عبارت ها مورد استفاده قرار می گیرند. مانند تابع IF()

9 – توابع بررسی اطلاعات(Information)
با استفاده از توابع این دسته، کاربر می تواند اطلاعاتی در مورد آدرس، نوع قالب بندی و محتوای سلول های محیط جاری و یا حتی اطلاعاتی درباره خود سیستم و سیستم عامل به دست آورد.

در قسمت بعدی بیشتر به معرفی توابع پرکاربرد در هریک از دسته ها میپردازیم.

میتوانید سوالات و نظرات خود را از طریق ارسال دیدگاه مطرح نمایید.