توابع در اکسل – Excel Function – قسمت دوم

Excel-logoدر قسمت قبل، درباره دسته بندی توابع در Excel صحبت کردیم و گفتیم که در این نرم افزار، توابع در دسته های مختلفی، بر اساس کاری که انجام می­دهند، قرار گرفته اند. با توجه به کاری که میخواهیم انجام دهیم، کافیست تا به دسته موردنظر مراجعه کنیم. حال در این پست می­خواهیم به تعدادی از توابع و عملکرد آن ها اشاره کنیم.

جهت مشاهده ادامه پست توابع در اکسل – Excel Function – قسمت دوم به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

1 – تابع LOG: این تابع، لگاریتم عدد موردنظر را در مبنای مشخص شده برمی گرداند. اگر مبنا ذکر نشود، مبنا 10 درنظر گرفته می­شود.
قالب تابع: LOG (number; base)

LOG (16; 2)        4

2 – تابع ROUND: عملکرد این تابع به این صورت است که مشخص می­کند که عدد مورد نظر به چند رقم گرد شود.
قالب تابع: ROUND (number; number-digit)

ROUND (3.1415; 3)       3.142
ROUND (3.1415; 1)           3.1

3 – تابع FACT: این تابع، فاکتوریل عدد را محاسبه می­کند.
قالب تابع: FACT (number)

FACT (3)         6

4 – تابع ABS: این تابع، قدرمطلق ورودی را برمی­گرداند.
قالب تابع: ABS (number)

ABS (-1)          1

5 – تابع SIN: این تابع، سینوس زاویه تعیین شده را برمی­گرداند.
قالب تابع:SIN (number)

SIN (PI ()/2)         1

6 – تابع SQRT: تابع SQRT، ریشه دوم عدد ورودی را محاسبه می­کند.
قالب تابع: SQRT(number)

SQRT (16)        4

7 – تابع ISNUMBER: این تابع، اگر مقدار ورودی عدد باشد، TRUE را برمی­گرداند.
قالب تابع: ISNUMBER (value)

ISNUMBER (a)       FALSE
ISNUMBER (1382)        TRUE

8 – تابع INT: عملکرد این تابع به این صورت است که، نزدیکترین عدد صحیح کوچکتر و یا مساوی را برمی­گرداند. (تابع جزء صحیح)
قالب تابع: INT (number)

INT (8.5)          8

در قسمت های بعدی انشاا… درباره تعداد دیگری از توابع اکسل صحبت خواهیم کرد.
می­توانید سولات و نظرات خود را از طریق بخش ارسال دیدگاه­ها ارسال نمایید.